Säännöt

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
1 §
Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Rajamieskilta ry ja kotipaikka on Imatran kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko Suomen valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.


Tarkoitus ja toiminta
2 §
Killan tarkoituksena on maanpuolustushengen vaaliminen, Kaakkois-Suomen rajavartioston ja Raja- ja merivartiokoulun henkilöstön sekä täydennysalueen väestön lähentäminen toisiinsa, jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä toimiminen, killan piiriin kuuluvien historiallisten perinteiden ja yhteisten muistojen vaaliminen sekä Raja- ja merivartiokoulussa palvelevien varusmiesten ja reserviläisten viihtyvyyden edistäminen sekä vaikeuksiin joutuneiden sotaveteraanien tukeminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta kerää perinneaineistoa, julkaisee kiltaa koskevia painotuotteita ja muita julkaisuja, elävöittää historiallisia muistoja sekä järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily-, tutustumis- ja muita samantapaisia tilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi kilta voi asianomaisen luvan saatuaan harjoittaa kioski-, elokuva- ja kustannustoimintaa, hankkia varoja toimeenpanemalla arpajaisia ja keräyksiä sekä maksullisia tilaisuuksia. Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksiä ja testamentteja sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

Kilta voi järjestää jäsentensä kesken harjoitus- ja kilpailutoimintaa, joissa käytetään joko räjähdyspanoksella tai paineilmalla toimivia aseita tai niihin verrattavia laitteita.


Jäsenyyttä koskevat määräykset
3 §
Killan varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen Kaakkois-Suomen rajavartiostossa ja sen edeltäjäksi tai sille läheiseksi katsottavassa joukko-osastossa palvellut tai palveleva hyvämaineinen Suomen kansalainen, jonka killan johtokunta jäseneksi hyväksyy. Varsinaiset jäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Killan kannattavaksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä vuosikokouksen määräämän kertakaikkisen tai vuosittaisen maksun suorittavan yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön.

Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi yhdistys voi killan vuosikokouksessa johtokunnan esityksestä valita henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti killan päämäärien hyväksi. Kunniajäseniltä, kunniapuheenjohtajalta ja johtokunnan päättämiltä veteraani-ikäisiltä ei peritä jäsenmaksua.

Killan jäsenet voivat muodostaa johtokunnan suostumuksella epäitsenäisiä rekisteröimättömiä paikallisosastoja, joilla edistetään killan jäsenten yhteydenpitoa sekä killan tarkoitusperiä.

Äänioikeus on vain varsinaisilla jäsenillä.


4 §
Jäsenen, joka haluaa erota killasta, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti tai suullisesti killan johtokunnalle tai killan puheenjohtajalle. Eroilmoitus käsitellään seuraavassa johtokunnan kokouksessa, jonka jälkeen erosta ilmoittanut jäsen vapautuu jäsenyydestään kuluvan vuoden loppuun mennessä, ellei johtokunta esitetyn pätevän syyn vuoksi halua vapauttaa häntä jäsenyydestä jo ennen tätä määräaikaa.

Johtokunta voi erottaa killasta jäsenen, joka toimii vastoin killan sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa kiltaa, sen työtä tai toimii kunnian vastaisesti.


Johtokunta ja sen tehtävät
5 §
Killan hallituksena toimii vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6–10 muuta jäsentä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja tarpeelliset toimikunnat sekä toimihenkilöt. Viimeksi mainitut voidaan valita myös killan muusta jäsenistöstä.

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että heistä on vuosittain puolet erovuorossa. Erovuorossa olevat killan jäsenet voidaan valita uudelleen johtokuntaan.


6 §
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun puolet johtokunnan jäsenistä niin haluaa. Kutsu toimitetaan kirjallisesti vähintään 4 päivää ennen johtokunnan kokousta.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on läsnä ja kun kokous on kutsuttu koolle laillisesti.

Johtokunnan kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.


7 §
Johtokunnan tehtävänä on:
1) Johtaa killan toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi
2) Edustaa kiltaa, tehdä killan puolesta johtokunnan toimivaltaan kuuluvia sitoumuksia sekä esiintyä killan puolesta kantajana ja vastaajana
3) Kutsua kilta vuosikokoukseen ja valmistella siinä käsiteltävät asiat
4) Toimeenpanna killan vuosikokouksen ja johtokunnan kokousten tekemät päätökset
5) Vastata killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä
6) Valita killalle tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrätä heidän palkkionsa tulo- ja menoarvion rajoissa
7) Päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sääntöjen 4 §:n määräämissä rajoissa sekä pitää jäsenrekisteriä
8) Laatia killan toiminta- ja tilikertomukset
9) Laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä
10) Hoitaa muut kiltaa koskevat asiat


Kokoukset
8 §
Killan vuosikokous pidetään maaliskuun 15. päivään mennessä.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2) Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
3) Esitetään johtokunnan laatima killan toimintakertomus, killan tilit ja talouden ja toiminnantarkastajien lausunto
4) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
5) Käsitellään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsenmaksujen suuruus
6) Valitaan puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
7) Valitaan 1 tai 2 talouden ja toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
8) Käsitellään muut johtokunnan esittämät tai jäsenten 5 päivää ennen vuosikokousta johtokunnalle kirjallisesti ilmoittamat asiat


9 §
Muita nimetyn asian käsittelemiseksi tarkoitettuja killan kokouksia pidetään tarpeen mukaan johtokunnan kutsusta tai kun vähintään 1/5 jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta pyytää.

10 §
Killan kutsuu kokoukseen johtokunta ilmoittamalla siitä jäsenille vähintään yhdessä yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai henkilökohtaisella kirjeellä 14 päivää ennen kokousta.


Yhdistyksen tilit ja nimen kirjoittaminen
11 §
Killan tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä ennen tammikuun 31. päivää talouden ja toiminnantarkastajalle/-tarkastajille, joiden tulee antaa tilikertomus johtokunnalle viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.


12 §
Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun johtokunnan jäsenen kanssa.


Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen
13 §
Killan sääntöjen muuttaminen edellyttää, että vähintään 3/4 killan vuosikokouksen osallistujista hyväksyy sääntömuutoksen. Aikomuksesta muuttaa killan sääntöjä on mainittava vuosikokouskutsussa.


14 §
Killan purkaminen edellyttää, että vähintään 3/4 vuosikokouksen osallistujista hyväksyy purkamisen ja että killan purkaminen vahvistetaan vastaavalla enemmistöllä toisessa killan kokouksessa, joka voidaan pitää aikaisintaan kuukauden kuluttua vuosikokouksesta.

Ehdotus killan purkamisesta on tiedotettava vuosikokouskutsussa.


15 §
Jos kilta purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus siirtyy Kaakkois-Suomen rajavartioston, Raja- ja merivartiokoulun ja Immolan sotilaskotisisarten kautta tapahtuvaan perinnetyöhön.

Powered by Notepad